ក្រោយ​សាកសួរ​ជាច្រើន​ម៉ោង ត្រូវបាន​ដោះលែង បុគ្គល​ម្នាក់ ឈ្មោះថា សង្ឃ​ម៉ា​រី ក្រោយ​ធ្វើ​កិច្ចសន្យា​ – CEN