លោក ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ ៖ មន្ត្រី​ត្រូវ​ដើរតួ​ជា​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បី​លើកស្ទួយ​ភាព​ប្រកួតប្រជែង និង​ទាក់ទាញ​ការវិនិយោគ​កាន់តែច្រើន​មក​កម្ពុជា​ – CEN