រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​មហាផ្ទៃ ៖ រំលាយ​អង្គការ​ចាត់តាំង​លើ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ក្រោមរូបភាព​បដិវត្តន៍​ពណ៌ ដើម្បី​សន្តិសុខ​ជាតិ​ – CEN