សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់​ស្នើឲ្យ​យកចិត្តទុកដាក់​ចំពោះ កិច្ច​ការពារ​ធនធាន​ធម្មជាតិ ដែល​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការបាត់បង់​ – CEN