ទិន្នផល​ដំឡូង​មី ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ ទទួល​បាន​ជាង ១៤​លាន​តោន​, ឈ្មួញ​ទិញ​ដំឡូង​មី គួរតែ​ធ្វើ​កិច្ចសន្យា​ដាំ​ដុះ ដើម្បី​ឲ្យ​កសិករ​កម្ពុជា មាន​ភាពជឿជាក់​ – CEN