នវានុវត្តន៍​ជា​ចំណុច​សំខាន់​នៅក្នុង​ពានរង្វាន់​បច្ចេកវិទ្យា​គ​មនាគ​មន៍​និង​ព័ត៌មាន កម្ពុជា ២០១៨ – CEN