ធ្វើតាម Video អន​ឡាញ​! ឪពុក​លើក​បង្វិល​កូនស្រី​តូច​ត្រឡប់ក្រោយ មានអី ភ្លាត់​ឆ្នៀ​ត​ធ្លា​ក់បត់​.​ក​នឹង​ដី​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​ – CEN