កម្ពុជា​៖ លទ្ធភាព​ទទួលបាន​អគ្គិសនី​កើន ប៉ុន្តែ​ភាព​ទុកចិត្តបាន របស់​សេវា ត្រូវ​ការកែលម្អ​ថែមទៀត​ – CEN