លទ្ធភាព​ទទួលបាន​ឥន្ធនៈ​ស្អាត​សម្រាប់​ចម្អិន​អាហារ បាន​កើនឡើង​ដល់ ​៣៣%​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៧ – CEN