អា​មេ​រិច​គ្រោង​ប្រកាស​ទណ្ឌកម្ម​ប្រឆាំង​ចិន ជុំវិញ​ការរំលោភ​លើ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN