ចេះ​អ្វី​ ចេះ​ឲ្យ​ប្រាកដ ទើប​ចាក់ឫស​បាន​កប់​ ចេញ​ផ្លែ​ ចេញ​ផ្កា​ (Video inside) – CEN