ពិត​ជា​នាយទាហាន​អង់អាច គ្រា​យក​ខ្លួន​គ្រប​លើ​គ្រាប់បែក​ដែល​ទាហាន​ខ្លួន​ធ្វើ​ធ្លាក់ ដើម្បី​បញ្ចៀស​អន្តរាយ​ធំ​ – CEN