ប្រជាពលរដ្ឋ ៣៧៥​គ្រួសារ មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ស្ករអំពៅ​ចំនួន ២​ នៅ​កោះកុង ព្រម​ទទួលយក​សំណង​ – CEN