សំណើ សំណូមពរ និង​កង្វល់​របស់​ផ្នែក​ឯកជន ចំនួន​៧​បាន លើកឡើង​ពិភាក្សា​, រដ្ឋាភិបាល​ប្រឹងប្រែង​ដោះស្រាយ បង្កើត​បរិយាកាស​កាន់​តែ​ល្អប្រសើរ ចំពោះ​ការធ្វើ​ធុរកិច្ច និង​ការវិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា – CEN