ជួសជុល​ឡើង​វិញ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​១១ ជាង ៩៦​គី​ឡូ ដើម្បី​បង្កលក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ដល់​ការធ្វើដំណើរ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN