សិស្សសាលាជាង ៤០០ នាក់ នឹងទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មី បន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញបានចុះទៅធ្វើដល់សាលាតែម្តង – CEN