អ៊ិន សុ​ភិន ក្រោយ​វិល​វិញ​ពី​បរទេស ប្រាប់​ថា​ភាពយន្ត​ខ្មែរ​មាន​ចំណុចខ្សោយ​ច្រើន​ – CEN