ម្ទេសក្រៀមលេខ១ ពីឥណ្ឌា ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសត្រង់មានកណ្តុរល្មែះ រត់កម្សាន្ត (រូប ៣ សន្លឹក Video inside) – CEN