ឆ្លងផ្លូវ​អត់​ចេះ​ចាំ​ស្តុប​ទេ ហើយ​ឡើង​ស្ទះ​គេ​ស្ទះ​ឯង​នៀក !! (រូប ៥ សន្លឹក Video inside) – CEN