បង្កើត​ការិយាល័យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ , បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ចូលនិវត្តន៍​ម្នាក់​ធ្វើជា​ប្រធាន​ការិយាល័យ​ – CEN