ចាប់​ពេទ្យ​ទាហាន​ម្នាក់ ករណី​ធ្វើ​ទារុណកម្ម និង​បង្ខាំង​លើ​សង្សារ ទុក​ក្នុង​បន្ទប់​ជួល​ – CEN