ចម្លែក​តែ​មនុស្ស​ចាស់​នៅ​ជប៉ុន ចេតនា​បំពាន​ទោស​ដើម្បី​បាន​អង្គុយ​នៅ​ក្នុង​គុក​ – CEN