ត្រូវ​ថ្លាន់​រឹត​ក ប៊ិះ​ស្លាប់​ព្រោះ​តែ​ចង់​សម្តែង​រក​លុយ​តាម​ចិញ្ចើមថ្នល់​ – CEN