លិខិតឆ្លងដែន​សិង្ហ​បុរី ជា​លិខិតឆ្លងដែន​មាន​សិទ្ធិអំណាច​ទី​១ ពិភពលោក​ – CEN