លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ៖ កម្ពុជា​បញ្ចប់សង្គ្រាម ទើប​រកឃើញ​សន្តិភាព ហើយ​អភិវឌ្ឍ​ជាតិ​ដូច​សព្វថ្ងៃ​ – CEN