អភិបាលខេត្ត​កំពង់ចាម សូមឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចូលរួម គោរព​ច្បាប់​ចរាច​រណ៍​ – CEN