រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ជប៉ុន នឹង​មក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវការ​នៅ​កម្ពុជា ក្នុង​ខែ​មេសា​ – CEN