ស្ត្រី​ជនជាតិ​ជប៉ុន​ម្នាក់ ទើប​រៀន​ចប់​ថ្នាក់​សញ្ញាប័ត្រ​បណ្ឌិត នៅ​អាយុ ៨៨​ឆ្នាំ​ – CEN