“​ត្រូវ​រួមគ្នា​បញ្ឈប់​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​” – CEN