ជួសជុល​បណ្តើរៗ ផ្លូវជាតិ​២៥៨D ទៅ​អូរ​បី​ជាន់​ដែល​បំផ្លាញ​ដោយ​រថយន្ត​ដឹក​ធ្ងន់​គេច​ជញ្ជីង​និង​ទឹកភ្លៀង – CEN