ក្រុម​ប្រាសាទ​នៅ​តំបន់​បន្ទាយឆ្មារ​ទទួល​បាន​ការជួសជុល​, សង្គ្រោះ​និង​ធ្វើ​ផ្លូវ​ចូល​ពី​ឯកជន និង​រដ្ឋ​ – CEN