ចំណុច ៣ សំខាន់ៗ ដើម្បី​បង្កើន និង​ជំរុញ​ការផលិត ឬ​ការកែច្នៃ​ផលិតផល ឆ្លើយ​តាម​តម្រូវការ​ទាំង​ទីផ្សារ​ – CEN