ប្រធានរដ្ឋសភា​ម៉ារ៉ុក គ្រោង​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវការ​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុងពេល ដែល​សភា​កម្ពុជា​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ APPF ដើមឆ្នាំ​២០១៩ – CEN