អាជ្ញាធរ​ថ្នាក់ភូមិ​រហូតដល់​រាជធានី​បាន​នឹង​កំពុង​បំពេញការងារ​ដើម្បី​បំរើ​ផលប្រយោជន៍​ប្រជាពលរដ្ឋ – CEN