នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា ប្រកាសថា គ្មាន​ការចរចា ជាមួយ​ក្រុម​មនុស្ស​ប្រឆាំង​ – CEN