ក្អាកក្អាយ​អឺងកង​រំពង​ព្រៃ រួចហើយ​បាន​អី​ក្រៅពី​ស្រវឹង​ដួល​ដេក បាត់​ខោ​បាត់​អាវ​​ (រូប ១២សន្លឹក 2 Video inside) – CEN