​ឪពុក​ឡប់​គ្រឿង​បង្ខំ​កូនប្រុស​អាយុ​៩​ខែ​ជក់បារី និង​ឲ្យ​ប្រពន្ធ​ថតរូប​បង្ហោះ​ឡើង​បណ្តាញ​សង្គម លទ្ធផល​… – CEN