កម្ពុជា​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ កិច្ចប្រជុំ SEAFDEC លើក​ទី​៥០ – CEN