ជួយ​ប្រាប់​ផង​ថា តើ​ជា​ស្វា​ដែល​មាន​មុខមាត់​ដូច​មនុស្ស ឬ​ជា​មនុស្ស​បន្លំ​ធ្វើ​ស្វា​? (Video inside) – CEN