ចូលរួម​ឱ្យ​កម្ពុជា ទប់ស្កាត់​បាន​ការរីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺអេដស៍ និង​មេរោគ​អេដស៍​ឆ្នាំ​២០២៥ – CEN