រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​៖ ធនធានមនុស្ស គឺជា​កត្តា​សំខាន់​សម្រាប់​ទ្រទ្រង់​ការអភិវឌ្ឍ​សង្គម​សេដ្ឋកិច្ច ប្រកប​ដោយ​និរន្ត​ភាព​ – CEN