ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន​ស៊ីន​ហួរ​របស់​ចិន ចុះ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ផ្លូវការ​ថា គីម ជុង​អ៊ុន បាន​មក​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ចិន​ – CEN