ការប្រកួត​ពានរង្វាន់ King’s Cup (រូប ២១ សន្លឹក) – CEN