ប្រឆាំង​នឹង​ពាក្យសម្បថ ក្បត់​នឹង​ពាក្យ​សន្យា​ជាមួយ​ប្រពន្ធ​ – CEN