រៀបចំ​ដាក់​ផ្លូវ​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឱ្យ​ចរាចរ​ជា​ផ្លូវ​ឯកទិស​អាច​កាត់បន្ថយ​ការកកស្ទះ​ចរាចរណ៍​ – CEN