វត្ថុ​គប្បី​ត្រូវ​មាន​ជា​ចាំបាច់​សម្រាប់​ក្រុមគ្រួសារ​ដែល​រស់នៅ​អគារ​ខ្ពស់ៗ ដើម្បី​ទុក​បង្ការ​សង្គ្រោះ​គ្រួសារ​នៅ​ពេល​មាន​អគ្គិភ័យ​ – CEN