រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចុះហត្ថលេខា​ផ្លាស់ប្តូរ​វិស័យ​កីឡា​ជាមួយ​ខេត្ត​គូ​យ​ចូវ ប្រទេសចិន​ – CEN