ក្រសួងការបរទេស បង្ហាញ​នូវ​ជំហរ ដើម្បី​បន្ត​កិច្ចសហប្រតិបត្តិកា​ររ​វាង​កម្ពុជា និង​ទីភ្នាក់ងារ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ – CEN