រឿង “​បដិសន្ធិ​ត្រី​ងាប់​” ក្នុង​ឃ្លី​ប​នៅ​ចិន​-​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ព្រមាន​ – CEN