យាយ​ចំណាស់​ម្នាក់ សងសឹក​គ្រូទាយ ​ព្រោះ​តែ​គាត់រស់​បាន​ច្រើន​ជាង​ការ​ដែល​គ្រូទាយ​នេះ​បាន​ទាយ​ – CEN